Mentalno zdravlje

MENTALNO

O projektu

Projekat mentalnog zdravlja u BiH predstavlja rezultat kontinuiranog opredjeljenja resornih entitetskih ministarstava zdravstva za nastavkom reforme sektora mentalnog zdravlja u Bosni i Hrecegovini.

Reforma zaštite mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini je započela 1996. godine, stavljanjem fokusa na brigu u zajednici,  za razliku od tradicionalnog pristupa koji je uglavnom bio baziran na hospitalnom tretmanu ljudi sa mentalnim poremećajima.

Problemi sa kojima se suočava cjelokupan sistem mentalnog zdravlja u BiH su brojni. S jedne strane, opterećenost usljed mentalnih poremećaja je značajna i može se govoriti o povećanim potrebama stanovništva za uslugama iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja na koje sadašnji sistem može teško odgovoriti. S druge strane, postoje značajne poteškoće u nastavku započetog reformskog procesa, usprkos dobro kreiranoj politici i programima. Postojeći resursi u sistemu zaštite mentalnog zdravlja i infrastruktura često nisu u stanju da pokriju zahtijeve prikladne njege, posebno za siromašne hronične pacijente, te nedostaju  mnoge „alternativne službe u zajednici”. Pored toga, sistem upućivanja, saradnja i nadležnosti između službi na različitim nivoima zdravstvene zaštite i između sektora nisu jasno definisani, što rezultira manjkavim kontinuitetom i kvalitetom usluge. Uz to, stigmatizacija i diskriminacija osoba sa mentalnim poremećajima među stanovništvom i u medijima je široko rasprostranjen fenomen.

Imajući u vidu višestruke potrebe u sistemu zaštite mentalnog zdravlja u BiH, resorna entitetska ministarstva su u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), pokrenula proces pripreme projekta koji bi omogućio nastavak unapređenja sistema zaštite mentalnog zdravlja u BiH.. Izrađen je Projektni koncept za podršku reformi, koji je definisao okvirna područja projektnih aktivnosti, te je pokrenuta pripremna faza projekta, uz finansijsku podršku SDC-a. Cilj pripremne faze je bio uspostavljanje projektne organizacijske strukture, te izrada ovog Projektnog dokumenta i detaljnog plana implementacije projektnih aktivnosti za prvu fazu implementacije projekta u trajanju od tri godine.

Krajnji cilj projekta je unaprijeđeno mentalno zdravlje sveukupne populacije, kao i sposobnosti kreatora politika i odgovornih institucija u postizanju evropskih standarda u zaštiti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Specifični ciljevi projekta su:

  • Poboljšan administrativni i zakonodavni okvir koji omogućava efikasno djelovanje i procese u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u oba BiH entiteta.
  • Ljudski resursi osposobljeni za pružanje kvalitetnijih usluga u zaštiti mentalnog zdravlja.
  • Ostvarenje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja u zajednici je podržano kao jedan od prioriteta reforme od strane upravljačkih struktura Domova zdravlja.
  • Ojačani kapaciteti za borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije vezanih za mentalne poremećaje.

Suština projektne strukture počiva na centralnoj ulozi Upravnog odbora dok je puna odgovornost za upravljanje implementacijom projektnih aktivnosti na entitetskim ministarstvima zdravstva. Vanjska agencija će dobiti mandat za facilitaciju, odnosno administraciju i organizacionu podršku u procesu implementacije, švicarski partneri i donatori uključuju SDC i švicarske kantone Ženeva, Jura, Bern i Friburg, koji će donositi odluke o finansijskim i strateškim pitanjima koja su vezana za švicarsku tehničku i ekspertnu podršku u okviru projekta, a njihovi predstavnici će učestvovati u radu Upravnog odbora projekta zajedno sa ministarstvima iz BiH. Projekat će biti implementiran na čitavom području Bosne i Hercegovine, odnosno djelovati u svim zajednicama u kojima postoje Centri za mentalno zdravlje. Korisnici projekta su primarno stručnjaci u oblasti zaštite mentalnog zdravlja na nivou primarne zdravstvene zaštite. Krajnji korisnici projekta su korisnici usluga zaštite mentalnog zdravlja, osobe sa mentalnim poremećajima ili oboljenjima i njihove porodice.

Takođe, osim Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih ministarstava zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, korisnici projekta su i brojne institucije javnog sektora, psihijatrijske klinike i odjeljenja u bolnicama, entitetske agencije za akreditaciju u zdravstvu, entitetski i kanotnalni fondovi zdravstvenog osiguranja i zavodi za javno zdravstvo, udruženja korisnika usluga zaštite mentalnog zdravlja, dok će ključni akteri u socijalnom i obrazovnom sektoru takođe biti indirektni korisnici projekta.

Inicijalni plan predviđa sprovođenje cjelokupnog procesa u najmanje tri (faze) u trajanju od tri (3) godine.
Ovdje predloženi projektni okvir odnosi se na implementaciju faze I, u trajanju jun 2010 – maj 2013.